Nyt om NOAH

undefinedTandløs betænkning fra Trængselskommissionen

Regeringsgrundlaget for S-R-SF regeringen indeholdt indførelsen af en ”betalingsring”, som skulle reducere antallet af kørte bil-kilometer med 18-21 pct. i København og med 6-7 pct. i hele hovedstadsområdet. Men forslaget faldt efter et effektivt, usagligt lobbyarbejde fra hele vej- og billobbyen og en stribe politikere. I stedet blev der nedsat en Trængselskommission, som skulle foreslå en alternativ løsning til betalingsringen. Den bestod af 28 medlemmer fra organisationer (herunder NOAH), institutioner og det politiske liv.
     Trængselskommissionen skulle foreslå løsninger, der kunne reducere hovedstadens støj- og luftforurening og CO2-udledning. Den kollektive trafik og cyklismen skulle klare det meste af den fremtidige vækst i trafikken.
     Modstandere af stort set enhver regulering af biltrafikkens omfang var rigt repræsenteret i Trængselskommissionen. Repræsentanter for Dansk Industri, FDM og flere andre ønskede flere veje og modsatte sig alle forslag om effektive styringsmidler. De fik bl.a. indføjet vejprojekter til 6-7 milliarder kr., som aktivt ville modvirke opfyldelse af kommissoriet. Situationen svarede til, hvis Coca-Cola og McDonald´s skulle have afgørende indflydelse på formuleringen af en sundhedspolitik mod fedme og diabetes 2.
     Kommissionens endelige betænkning indeholder derfor heller ikke tiltag, der kan opfylde kommissoriet. Analyser viser, at biltrafikken i 2025 vil være steget med omkring 16 pct. i regionen, sammenlignet med 2012, og CO2-udslippet med 3 pct. Kun road-pricing vil kunne ændre dette. Det blev anbefalet at igangsætte en forsøgsordning, men det blev straks afvist af regeringen.
     Betænkningen er støvsuget for anbefalinger, som kan begrænse bilbelastningen. Det gælder f.eks. højere beskatning af benzin og diesel, gradvis reduktion af befordringsfradrag for bilpendling og genopretning af beskatningsniveauet for bilkøb. Faktisk er beskatningen af mindre biler i dag den halve af beskatningen i 1990, og benzinen i Danmark er den billigste i Europa set i forhold til arbejdslønnen. Betænkningen indeholder dog også gode anbefalinger om forbedringer for cykler og kollektiv trafik, men ambitionsniveauet er alt for lavt.
     Det har været en drøj omgang gennem 15 måneder med snesevis af lange møder, men lærerigt at se, hvordan stærke lobbyister får deres vilje.
     Jeg har på vegne af NOAH afgivet en mindretalsudtalelse, udarbejdet en kommentar til betænkningen og løbende indsendt redegørelser. Materialet ligger på www.trafikbogen.dk under ”Trængselskommissionen”.

Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik

 

FoEE-kampagne for en bæredygtig landbrugspolitik

Friends of the Earth Europe (FoEE), som NOAH er del af, arbejder for en fødevare- og landbrugspolitik, som er til gavn for både mennesker og natur.  EU's nye landbrugspolitik blev vedtaget i december 2013, og FoEE arbejdede op til vedtagelsen for konkrete reformer. I januar 2014 var Friends of the Earth i Tyskland med til at organisere en demonstration med 30.000 deltagere i Berlin mod det industrielle landbrug.
     I år har FoEE sammen med Heinrich Böll Foundation udgivet rapporten ”International ’Meat Atlas’” som led i kampagnen mod EU’s intensive, industrielle produktion af kød og mejeriprodukter. Her kan man læse om de katastrofale globale konsekvenser af kødforbruget i EU. Men ifølge rapporten kan både forbrugere og EU bidrage til et bæredygtigt landbrug. Vi skal spise mindre – men mere ansvarligt produceret – kød. EU skal stoppe tilskud til opførelse af industrielle stalde, forbyde tilsætning af antibiotika til dyrefoder og vand og udforme regler for bedre dyrevelfærd.
     Rapporten kan findes på hjemmesiden for FoEE: www. foeeurope.org

Sussanne Blegaa, Nyt Fokus

 

NOAH kritisk over for ny vækstplan for landbruget

I december 2013 præsenterede regeringen en ny vækstplan for landbruget. Regeringen ønsker at øge svineproduktionen, som allerede er årsag til luft- og vandforurening, ved bl.a. forringede krav til miljøgodkendelser og fødevaresikkerhed. Samtidig ønsker regeringen at fortsætte den udvikling, som gør Danmark til verdens mest opdyrkede land, hvor 80 pct. af jorden bruges til dyrkning af foder.
     Regeringen glemmer, at Danmark beslaglægger store arealer i Sydamerika til dyrkning af genmodificeret fodersoja. Det fører til store miljøødelæggelser og sundhedsmæssige konsekvenser for lokalbefolkningen, samt fratager dem muligheden for at dyrke sunde fødevarer til sig selv.
     Vækstplanen er vanetænkning om, at en ulige og ubæredygtig produktion kan øges gennem renere teknologi. I stedet skal landbrugsarealet bruges til produktion af fødevarer, ikke foder, og baseres på økologi med plads til naturen. Det vil give danskerne sunde og lokale fødevarer med plads til dyrevelfærd, sikre kvalitet frem for kvantitet og mindske miljø- og klimapåvirkningen.

Nanna Clifforth, NOAH Landbrug og Fødevarer

 

Ny NOAH-gruppe sætter fokus på international handel

NOAH har fået en ny gruppe ved navn NOAH Handel og Miljø. Gruppen arbejder for at påvirke globale handelstendenser i en bæredygtig retning.
     EU og USA fører for tiden hemmelige forhandlinger om en ny frihandelsaftale kaldet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Med aftalen vil bl.a. miljølovgivning blive lempet til fordel for multinationale virksomheders vækst.
     For at give erhvervslivet gunstige forhold vil TTIP omfatte en domstol, der skal håndtere uenigheder mellem investorer og stater kaldet ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Det betyder, at udenlandske investorer kan sagsøge stater, hvis de vurderer, at national lovgivning begrænser deres indtjeningsmuligheder. Det gælder f.eks. miljøtilladelser, sundhedsmæssige restriktioner og forbud mod energiudvinding og pesticider. NOAH Handel og Miljø arbejder intensivt for at TTIP ikke bliver en realitet – følg med på noah.dk.

NOAH Handel og Miljø